Phòng thực nghiệm ô tô

Phòng thực nghiệm ô tô tạo ra một môi trường đào tạo nghề Công nghệ ô tô gần gũi nhất với môi trường thực hành nghề trong thực tế


Là môi trường phát huy tối đa khả năng tự tìm tòi, học hỏi và trang bị kiến thức cũng như kỹ năng nghề, dưới sự hướng dẫn giám sát và đánh giá sâu sát của giáo viên